Veelgestelde vragen

Informatie documenten

Alle documentatie is beschikbaar op de website www.klimaatactieprogramma.be

Het reglement en de handleiding voor indiening zijn enkel in het Nederlands beschikbaar. De sjablonen zijn beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Account aanmaken

Controleer je spamfolder. Neem contact op met info@klimaatsctieprogramma.be als je geen e-mail van ons ontvangen hebt.

Voeg het e-mailadres info@klimaatactieprogramma.be toe aan de lijst met veilige afzenders.

Project registratie

Bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) krijgt elke entiteit een ondernemingsnummer (uniek identificatienummer) toegewezen. De structuur van het ondernemingsnummer is bij koninklijk besluit van 23 juni 2003 vastgesteld en heeft de vorm Zxxx.xxx.xxx, waarbij het eerste cijfer een 0 of een 1 is.

Ja. De aanvrager moet minstens 1 vestiging in Vlaanderen hebben. Vlaanderen duidt hier op het grondgebied van het Vlaamse Gewest samen met de gemeenten behorend tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Let wel op: Elke hoofdaanvrager moet, naast een vestiging in Vlaanderen, ook aantoonbare activiteiten in het Vlaams Gewest hebben. Bij ontvankelijkheidscontrole wordt hier o.a. op gescreend.

Indieners dienen aantoonbare activiteiten te hebben in het Vlaams gewest. Dit houdt in:
  1. Het werkingsgebied van de onderneming situeert zich in het Vlaamse Gewest. Het werkingsgebied mag zich ook daarbuiten bevinden, maar de werking buiten het Vlaamse Gewest kan niet ingebracht worden als aantoonbare activiteit binnen deze projectoproep.
  2. De onderneming heeft een actieve werking* in het Vlaams gewest, die een breed of specifieke doelpubliek of specifieke actoren/partners bereikt, ruimer is dan enkel fysieke aanwezigheid.
*Met een actieve werking bedoelen we een ledenwerking of vrijwilligerswerking, publieks- of netwerkactiviteiten, beleidswerking (overlegorganen, beleidsdossiers), gerichte communicatie (bv. verspreiding van publicatie aan abonnees), kenniswerking (proefprojecten, studieopdrachten), samenwerkingen, begeleidingen, workshops, terreinacties, studies, opdrachten voor Vlaamse actoren,...

Het begrip ‘onderneming’ wordt ruim geïnterpreteerd in het kader van de projectoproep en dekt een brede waaier aan mogelijke organisatievormen, waaronder bedrijven, studie- en adviesbureaus, ngo’s, vzw’s, onderzoeksinstellingen, universiteiten en hogescholen. Dit geldt zowel voor disseminatie- en capaciteitsopbouwprojecten als demonstratieprojecten. Zowel grote, middelgrote als kleine ondernemingen kunnen een project indienen.

Nee. Het account dat het project aanmaakt, is het enige account dat toegang heeft tot dit project.

Er staat geen limiet op aantal projecten per account. Projectindieners mogen meerdere, maar inhoudelijk verschillende projectvoorstellen indienen. Dezelfde indiener kan bij selectie van meerdere van zijn projectvoorstellen voor in totaal maximaal 3 projectvoorstellen subsidie ontvangen, namelijk voor de 3 hoogst gerangschikte.

Bepaalde info is nog aanpasbaar. Het projecttype, de hoofdaanvrager, het KBO-nummer en het land van uitvoering kunnen niet meer gewijzigd worden. De andere velden kunnen aangepast worden.

Binnenkort contacteren we je via e-mail wanneer je verder kan werken en je project finaal kan indienen. Bekijk zeker in het reglement welke elementen noodzakelijk zijn voor een volledig en correct ingediend projectvoorstel.

Indiening

Het Nederlands is de leidende taal en projectvoorstellen worden bijgevolg bij voorkeur in het Nederlands ingediend. Indienen via het Engelse sjabloon is mogelijk, mits een antwoord in het Nederlands op de daarvoor aangeduide plaatsen.

Nee. Indiening is finaal. Je kan wel het project voorlopig opslaan en zo blijft het project bewerkbaar. Indiening moet gebeuren voor 10u00 CEST 18 augustus 2023.

Je kan je vragen sturen naar info@klimaatactieprogramma.be. Het G-STIC team helpt je graag verder!

Project inhoudelijk

Alle klimaatprojecten die opgezet worden in landen die opgenomen zijn in de DAC lijst, in bijlage bij het reglement, komen in aanmerking. Projecten in highlight gebieden in combinatie met de specifieke thema’s in desbetreffende landen en regio’s krijgen een bonuspunt bij het selectiecriterium relevantie gezien de link met het Vlaamse buitenlands beleid.

Een projectpartner draagt mee het project, engageert zich voor de uitvoering en realisatie en is dus mee verantwoordelijk voor de te behalen resultaten. Een projectpartner ondertekent ook mee het projectdossier. Een onderaannemer wordt gecontracteerd voor een specifieke uitvoeringsopdracht van het project, waarbij de wetgeving aangaande overheidsopdrachten van toepassing is.

Om ontvankelijk te zijn in het kader van deze projectoproep, is het noodzakelijk dat het projectvoorstel volledig klimaataanrekenbaar is. Volledige klimaataanrekenbaarheid houdt in dat de hoofddoelstelling van het projectvoorstel gericht is op het ondersteunen van klimaatacties (mitigatie en/of adaptatie) in ontwikkelingslanden. De klimaataanrekenbaarheid wordt beoordeeld op basis van de beoogde doelstellingen en activiteiten die omschreven worden in het projectdocument en in het logisch kader. De klimaatdoelstelling moet expliciet als primair naar voor komen worden in het projectvoorstel.

Budgettering

Alle budgetregels zijn van toepassing op de totale projectbegroting. Er mag dus bv. maximaal 10% overheadkost ingediend worden op het totale projectbudget.

Nee, er is geen generieke regel, maar per projectpartner moet worden aangegeven welke kosten door welke partners gedragen worden en ook hoe het subsidiebedrag verdeeld wordt.

De eigen inbreng in het project kan gefinancierd worden vanuit eigen financiële middelen van de project partners of andere financieringsbronnen, zoals andere subsidieprogramma’s.

Overige

Gelieve je probleem zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven en te mailen naar info@klimaatactieprogramma.be.

Als je bijkomende vragen hebt, kan je je vraag mailen naar info@klimaatactieprogramma.be en bekijken we het samen verder.
Om je gebruikerservaring op onze website te optimaliseren willen we ook gebruik maken van optionele cookies waarvoor wij je toestemming vragen